Brukervilkår

Brukervilkårene for tv3play.no og gossip.no.

Disse brukervilkår er bindende for alle besøkende på websiden. Del 2 og 3 gjelder dog kun for de som velger å registrere seg. Ved registrering på websiden må brukerne lese og godkjenne disse brukervilkår, og forbinder seg med dette til å følge vilkårene. Operatøren forbeholder seg retten til å umiddelbart utestenge brukeren fra websiden og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for brukeren dersom disse vilkår ikke etterfølges. Brudd mot disse brukervilkår kan være straffbare og medføre erstatningsansvar for brukeren. Med begrepet operatøren menes Modern Times Group MTG AB (org nr 556309-9158) og /eller dets hel- eller deleide datterselskap.

1. Cookies
Websiden bruker såkalte cookies. Mer informasjon om dette finnes tilgjengelig her.

2. Personopplysninger
Brukeren er inneforstått med og samtykker til at de personopplysninger som brukeren oppgir til operatøren blir benyttet av operatøren, eller annet selskap som operatøren samarbeider med, med det formål å (i) gjennomføre avtalen med brukeren, (ii) gjennomføre benyttelse av de tjenester som tilbys av operatøren og som inngås med samarbeidspartnere til operatøren og (iii) i markedsføringsøyemed og for statistiske formål. Operatøren påtar seg ved hvert tilfelle å behandle personopplysningene i henhold til personopplysningsloven. (1998:204). I det tilfelle hvor et samtykke tilbakekalles av brukeren kan websiden og tjenestene ikke benyttes. Brukeren har rett til å skriftlig motsette seg direkte markedsføring.

3. Registrering, brukernavn og passord
Brukeren må ved registrering gi kun sanne opplysninger om seg selv. Gjennom å fullføre registreringen samtykker brukeren i at opplysningene er sanne og korrekte. Brukeren angir ved registrering et brukernavn og passord. Brukeren skal oppbevare disse opplysninger på et trygt sted slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til disse. Brukernavn og passord kan kun benyttes på én PC om gangen. Brukernavn og passord kan ikke benyttes av andre enn brukeren. Operatøren kan når som helst, med rimelig varsel, kreve at brukeren endrer passord. Brukeren er klar over at en slik endring kan forårsake tilfeldige avbrudd i brukerens tilgang til innhold og tjenester. Dersom brukeren mistenker at brukerens brukernavn og passord benyttes av en annen skal brukeren umiddelbart bytte passord. Dersom det finnes skjellig grunn til at operatøren mistenker at brukernavnet og/eller passordet har blitt misbrukt, kan operatøren umiddelbart stenge websiden for brukeren og/eller gjøre tjenester utilgjengelige for brukeren, og/eller på annen måte forhindre misbruk.

4. Brukerens ansvar
Brukeren har ansvar for de handlinger brukeren utfører når brukeren benytter websiden og tjenestene og brukeren påtar seg å holde operatøren fri for krav fra tredjepart på grunn av brukerens bruk av websiden og tjenestene i strid med brukervilkårene.

5. Immaterielle rettigheter
Alt innhold på websiden beskyttes av norsk lov og internasjonal immatteriell lov. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter relatert til tjenestene og websiden innehas eller lisensieres av operatøren. Brukeren er ansvarlig for at verken brukeren selv, eller annen med brukerens brukernavn og passord, benytter websiden eller tjenestene til annet bruk i strid med opphavsrettslig eller annen lovstridig virksomhet i strid med disse brukervilkår. Brudd mot dette inkluderer (dersom dette ikke spesifikt er uttrykt tillatt) blant annet nedlastning av innehold, kopiering, distribusjon av innhold, tilgjengeliggjøring av innhold på annet vis eller offentlig visning av innehold. Brudd mot denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.

6. Ansvarsbegrensning
Operatøren gir ingen garantier i henhold til innhold, informasjon, tjenester m.m. som tilbys på eller gjennom websiden eller tjenestene. Operatøren gir heller ingen garantier hva gjelder funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet ved tjenestene eller websiden. Operatøren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade dersom ikke operatøren har handlet grovt ansvarsløst.

7. Lenker
Websiden inneholder lenker til andre websider. Disse websidene kontrolleres ikke av operatøren og operatøren er ikke ansvarlig for innhold og funksjoner hos slike websider.

8. Endringer i brukervilkår
Operatøren har rett til å endre i disse brukervilkår og brukeren skal holde seg oppdatert på brukervilkårene og lese igjennom brukervilkårene regelmessig. Dersom brukeren fortsetter å benytte seg av websiden etter at en endring er gjort av disse brukervilkår anses brukeren å ha akseptert endringen. Dersom brukeren på noe tidspunkt ikke aksepterer eller kan følge brukervilkårerene får brukeren ikke benytte websiden eller tjenestene.

9. Tekniske forutsetninger for å benytte tjenestene
For å kunne benytte websiden og tjenestene kreves det at brukeren har en Internett-tilkobling av en viss kapasitet samt hardware og software som stemmer overens med websidens tekniske spesifikasjoner. Disse tjenester inngår ikke i tjenesten som tilbys på websiden. For best opplevelse av tjenesten anbefales det at brukeren kontrollerer spesifikasjonene og oppdaterer hardware, software og innstillinger i henhold til disse. En del av tjenestene vil være blokkert for mottak utenfor Norge.

10. Sikkerhet
Brukeren skal ikke forsøke å omgå operatørens sikkerhetssystem, eksempelvis gjennom å benytte andre brukeres brukernavn og passord eller distribuere eget brukernavn og passord til andre eller prøve å teste websidens sikkerhet. Brukeren skal ikke benytte websiden eller tjenestene på noen måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste eller forringe websiden eller andre brukeres tilgang til tjenestene eller websiden. Brukeren skal ikke prøve å skaffe seg ulovlig tilgang til noe datasystem, nettverk, innhold eller informasjon som omfattes av websiden eller system som utgjør tjenesten. Brukeren skal heller ikke forsøke å få tilgang til materiale eller informasjon som ikke er gjort tilgjengelig eller tilbys via websiden. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.

Siste artikler
 Ad